Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Algemene voorwaarden Alice Kapitein Hairstyling

Door een cursus bij Alice Kapitein Hairstyling te volgen of een afspraak bij haar te boeken, accepteer je automatisch onze Algemene Voorwaarden.

Definities:

Alice Kapitein Hairstyling:

Alice Kapitein, handelend onder de naam Alice Kapitein Hairstyling, salon/studio gevestigd op Nink 67, 8321 AC  Urk.

Cursus:

trainingen die Alice Kapitein Hairstyling aanbiedt.

Deelnemer:

Iedere persoon die deelneemt aan de cursussen van Alice Kapitein Hairstyling.

Klanten opsteekkapsels:

klanten die een afspraak maken voor het opsteken/stylen van hun haar

Bruiden:

klanten die een bruidsarragement boeken inclusief proefkapsel.

  1. Inschrijving/boeking

Cursus:

Inschrijving vindt plaats door aanmelding via onze website www.www.alicehairstyling.nl . Gelijk met deze aanmelding dient het bedrag van de cursus te worden voldaan via IDEAL. Na ontvangst van de aanmelding en de betaling ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.
Met de ontvangst van het aanmelding en de betaling komt de overeenkomst met Alice Kapitein Hairstyling tot stand.
De datum waarop de aanmelding en het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op bankrekeningnummer IBAN NL06RABO0316484563 van Alice Kapitein Hairstyling is de datum, waarop u definitief staat ingeschreven op Alice Kapitein Hairstyling.

Klanten opsteekkapsels:

Boeking vindt plaats door via onze website www.www.alicehairstyling.nl een afspraak in te plannen.

Nadat deze afspraak gepland is ontvangt u een bevestiging via de mail.

Met de ontvangst van deze boeking en bevestiging komt de overeenkomst met Alice Kapitein Hairstyling tot stand.
De datum waarop u de bevestiging ontvangt is de datum, waarop u definitief staat ingeschreven op Alice Kapitein Hairstyling.

Bruiden:

Boeking vindt plaats door via onze website www.www.alicehairstyling.nl een afspraak in te plannen.

Nadat deze afspraak gepland is ontvangt u een bevestiging via de mail.

Met de ontvangst van deze boeking en bevestiging komt de overeenkomst met Alice Kapitein Hairstyling tot stand.

Let op: een boeking die gemaakt wordt voor een datum NA 8 maanden is onder voorbehoud!

De datum waarop u de bevestiging ontvangt is de datum, waarop u definitief staat ingeschreven op Alice Kapitein Hairstyling.

  1. Betaling

Cursus:

De betaling dient gelijk bij aanmelding te worden voldaan. Aanmelding zonder betaling is niet mogelijk en dus niet geldig.

Klanten opsteekkapsels:

De betaling dient te worden voldaan tijdens uw afspraak. Per pin of contant.

Bruiden:

betaling vindt plaats per factuur. Deze krijgt u toegestuurd nadat het proefkapsel heeft plaats gevonden. Betaling binnen 10 dagen.

  1. Annulering

Cursus:

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. De annulering van deelname dient 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangen zijn. Er zullen dan geen extra kosten in rekening worden gebracht en het cursus geld zal terug gestort worden door Alice Kapitein Hairstyling.

Bij annulering van een cursus meer dan 3 weken voor de cursusdatum zal het Cursusgeld terugbetaald worden c.q. niet verschuldigd zijn. Bij annulering van een cursus tussen 3 weken en 1 weken voor de cursusdatum zal 25% van het cursusgeld verschuldigd zijn en bij annulering 1 week en korter voor de cursusdatum zal 100% van het cursusgeld verschuldigd zijn.

Bij annulering door Alice Kapitein Hairstyling ontvangt de cursist het betaalde cursusgeld binnen twee weken retour.

Wanneer de cursist 14 dagen voor de cursusdata of korter, aangeeft de deelname van de cursus uit te willen stellen naar een andere datum  is de cursist € 25,- administratiekosten verschuldigd. De uitstelling kan pas plaatsvinden als het verschuldigde bedrag van € 25,- aan administratiekosten door Alice Kapitein Hairstyling is ontvangen.

Indien Alice Kapitein Hairstyling een cursus wil uitstellen naar een latere datum, om welke reden ook, heeft de cursist het recht om kosteloos de cursus te annuleren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen 48 uur na kennisgeving van het uitstel. Alice Kapitein Hairstyling is gerechtigd cursussen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname. Dit zal per mail aan u bekend gemaakt worden.
Annulering kan plaatsvinden door het versturen van een e-mail.

Een cursist die met een cursus is aangevangen, doch vervroegd is gestopt, om welke reden ook, heeft geen recht op restitutie van reeds betaald cursusgeld en is gehouden om indien het volledige cursusgeld nog niet zou zijn voldaan, het resterende bedrag aan cursusgeld alsnog te voldoen.

Klanten opsteekkapsels:

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de afspraak om welke reden dan ook. De annulering van een afspraak dient 24 uur van te voren ontvangen zijn. Er zullen dan geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering op de dag van afspraak zal 100% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.

Annulering kan plaatsvinden door het versturen van een e-mail of bericht naar 0627884940.

Bruiden:

Onder annulering wordt verstaan het afmelden van de gemaakte afspraak om welke reden dan ook. De annulering voor een bruidskapsel dient 14 dagen voor trouwdatum doorgegeven te worden via email. Alice Kapitein Hairstyling zal het betaalde bedrag in zijn geheel terugstorten. Bij annulering van 13 dagen tot 5 dagen van tevoren zal 50% in rekening worden gebracht. Bij annuleringen binnen 5 dagen voor de trouwdatum zal 100% in rekening worden gebracht.

Bij annulering van een proefkapsel (omdat u niet in staat bent om op het afgesproken tijdstip te komen) dient u dit 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdig doorgeven zal er een bedrag van € 30,- in rekening gebracht worden.

Annulering kan plaatsvinden door het versturen van een e-mail of bericht naar 0627884940.

  1. Annulering in geval van ziekte (of andere ongeplande omstandigheden)

Cursus:

Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit per mail te sturen naar Alice Kapitein Hairstyling.
In dat geval zal door Alice Kapitein Hairstyling bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende cursus de lessen kunt inhalen. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn.

Indien Alice Kapitein niet in staat is een cursus te leiden door ziekte of andere ongeplande omstandigheden, zal de cursus verzet worden naar een andere datum. Ze zal die dag de deelnemer zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen.

Klanten opsteekkapsels:

Indien u door ziekte niet op de afspraak kunt komen dient u dit zo spoedig mogelijk per mail of sms/whatsapp bericht te sturen naar Alice Kapitein Hairstyling.

Indien Alice Kapitein niet in staat is de afspraak door te laten gaan door ziekte of andere ongeplande omstandigheden, zal zij de klant zo vroeg mogelijk hier van op de hoogte stellen. Indien mogelijk, regelt zij een vervanger. Dit is geen garantie!

Bruiden:

Indien u door ziekte niet op de afspraak voor uw proefkapsel kunt komen dient u dit zo spoedig mogelijk per mail of sms/whatsapp bericht te sturen naar Alice Kapitein Hairstyling.

Indien Alice Kapitein niet in staat is de afspraak door te laten gaan zal zij u hier vroegtijdig van op de hoogte stellen. Er zal dan een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Indien Alice Kapitein niet in staat is uw bruidskapsel te verzorgen tijdens uw trouwdag door ernstige ziekte of andere ongeplande omstandigheden, zal zij er alles aan doen om een vervanger te regelen. Zij stelt de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Boekingen voor een bruidskapsel zijn onder voorbehoud wanneer de trouwdag na 8 maanden of meer plaats vindt. Mocht de boeking door omstandigheden niet door kunnen gaan wordt u hiervan vroegtijdig op de hoogte gesteld door Alice. In overleg wordt dan besproken of Alice Kapitein een vervanger zoekt of dat u dat zelf doet.

  1. Privacy Alice Kapitein Hairstyling

Cursus:

Het is wegens privacy van Alice Kapitein Hairstyling niet toegestaan om tijdens de lessen video opnames te maken. Wat er tijdens de les uitgelegd en laten wordt is uiterst alleen voor de cursisten bedoeld. Indien er wel video opnames door de cursist worden gemaakt (en deze worden gepubliceerd) is de cursist een boete van €250,- verschuldigd aan Alice Kapitein Hairstyling.

Klanten opsteekkapsels/Bruiden:

Het is wegens privacy van Alice Kapitein Hairstyling niet toegestaan om tijdens de afspraak video opnames te maken. Indien er wel video opnames door de klant worden gemaakt (en deze worden gepubliceerd) is de klant een boete van €50,- verschuldigd aan Alice Kapitein Hairstyling.

Met de inschrijving voor een cursus en de betaling van het verschuldigde bedrag of met de boeking van een afspraak en de ontvangen bevestiging van Alice Kapitein Hairstyling geeft u aan dat u akkoord gaat met voornoemde voorwaarden.

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING ALICE KAPITEN HAIRSTYLING

Via de dienst www.www.alicehairstyling.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Alicehairstyling.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Alicehairstyling.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij

verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons

worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken,

vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook

hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer

gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om boekingen af te handelen:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– Factuuradres

– Emailadres

– Betalingsgegevens

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Alice Kapitein Hairstyling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Alice Kapitein Hairstyling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Alice Kapitein Hairstyling maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Alice Kapitein Hairstyling bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Alice Kapitein Hairstyling te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Alice Kapitein Hairstyling heeft hier geen invloed op.

Alice Kapitein Hairstyling heeft Google geen toestemming gegeven om via Alice Kapitein Hairstyling verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de

gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de

inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw NAW gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres.

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële

doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid

aangeboden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.alicehairstyling.nl. Alice Kapitein Hairstyling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Alice Kapitein Hairstyling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Alice Kapitein Hairstyling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Alice Kapitein Hairstyling verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met Alice Kapitein op via info@www.alicehairstyling.nl.

www.www.alicehairstyling.nl is een website van Alice Kapitein Hairstyling. Alice Kapitein Hairstyling is als volgt te bereiken:

Postadres:

Rietgors 11
8322 CD  URK

Vestigingsadres:

Nink 67
8321 AC Urk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68050674

E-mailadres: info@www.alicehairstyling.nl